Официални правила
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ НА SPORT READY „ЗА ТЕЗИ, КОИТО НЕ СПИРАТ" ЗА ПЕРИОДА 01.10-31.10.2021 Г.
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира и провежда от „ЛАВЕНА" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, 9700 ПК 114, Индустриален квартал, с ЕИК 837066835, електронна поща: office@lavena.bg, телефон за контакт: 054/ 850 138 наричано по-долу, за краткост „Организатор".
ЧАСТ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в избрани градове и търговски обекти, посочени по - долу.
ЧАСТ 3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ
За участие в Промоцията е необходимо:

3.1. Участникът да закупи един продукт SPORT READY.

Продуктите, които участват в Промоцията са:

SPORT READY ЗАГРЯВАЩ КРЕМ ГЕЛ 100 МЛ, SPORT READY ОХЛАЖДАЩ ГЕЛ 100 МЛ, SPORT READY ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ГЕЛ 100 МЛ, SPORT READY СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН КРЕМ SPF 30 75 МЛ, SPORT READY КРЕМ ПРОТИВ ПРОТРИВАНЕ 75 МЛ, SPORT READY ДЕО СПРЕЙ ЗА КРАКА 125 МЛ, SPORT READY ДУШ ГЕЛ 150 МЛ.

3.2. Участникът да поиска своята скреч – карта на касата в обекта, участващ в Промоцията и в който се закупуват продуктите по т. 3.1.

3.3. Участникът да изтърка на място скреч - картата и в случай, че тя е печеливша, да се предостави на касиера, за да се получи наградата.

3.4. Скреч - картите са:

Печеливши с надпис: „Печелиш кърпа за спорт" или „Печелиш спортна бутилка" или „Печелиш бандана".

Непечеливши с надпис „Опитай отново".

3.5. Наградите се получават само в момента на закупуване на продуктите и изтриване на скреч - картата на място на касата в съответния търговски обект, ако последната е печеливша.

3.6. Представената касова бележка се маркира от касиера, предоставящ скреч картата. Един клиент може да участва неограничен брой пъти, като всяко следващо участие е обвързано с предоставяне на нова, немаркирана касова бележка за покупка.

ЧАСТ 4. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
4.1. Активен период на Промоцията е от 01.10.2021 г до 31.10.2021 г или до изчерпване на количествата на скреч - картите или наградите.

4.2 Промоцията ще бъде проведена в следните търговски обекти:

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години. Участието в Промоцията е доброволно и може да бъда извършвано неограничен брой пъти.

5.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на ЛАВЕНА АД, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда.
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Наградите, които ще бъдат раздавани по време на Промоцията са следните:

Спортна бутилка –235 бр.

Бандана-235 бр.

Кърпа за спорт – 235 бр.

6.2. Наградите са разпределени по търговски обекти според очакваните прогнозни продажби.

6.3. Не се допуска размяна на награда срещу пари и паричен еквивалент.
ЧАСТ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
7.1 Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време в случай на злоупотреби, нарушение на настоящите Официални правила или законодателството на Република България, както и при настъпване на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и Организаторът не носи каквато и да била отговорност за вреди, претърпени от участниците или трети лица, поради прекратяване на Промоцията.

7.2. В случай ,че скреч картите и/или наградите бъдат изчерпани преди края на Промоцията /31.10.2021г./ в някой или всички магазини, участващи в Промоцията, тя ще бъде прекратена от Организатора предсрочно за съответния обект/и, за което ще бъде публикувано съобщение на https://www.facebook.com/SportReadyBulgaria/, респективно ще бъде поставено съобщение в самия търговски обект (обекти).
ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
8.1. Организаторът не носи отговорност пред участниците, включително за предоставяне на награди, както и в случай на предоставяне от страна на участник на скреч - карта с нарушена/повредена цялост, например скъсана, много зацапана и нечетлива скреч – карта не получава наградата, изписана на нея.

8.2. Организаторът не носи отговорност при предсрочно прекратяване на Промоцията, както и в случай че участниците са възпрепятствани да вземат своите награди. Всички претенции за награди, предявени след напускане на търговския обект, респективно след крайната дата на Промоцията, са невалидни.

8.3. Всеки спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава добросъвестно и по взаимно съгласие. При невъзможност за постигане на такова спорът се решава от компетентните институции и/или съдилища в Република България.
ЧАСТ 9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Участниците в Промоцията с участието си в нея приемат и се задължават да спазват настоящите Официални правила, достъпни за тях на фейсбук страницата /https://www.facebook.com/SportReadyBulgaria и https://sport-ready.com/promotsia-pravila, за срока на нейната валидност.

9.2. Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и/или изменя Правилата в съответствие с действащото българско законодателство, като допълненията и/или измененията влизат в сила след обявяването им на https://www.facebook.com/SportReadyBulgaria и публикуването им на следната интернет страница: https://sport-ready.com/promotsia-pravila и предоставянето им в търговските обекти, участващи в Промоцията.

9.3. Участието в Промоцията не е свързано с обработване на лични данни.

9.4. Забранени са действия от страна на участници в Промоцията, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, за: a) добавяне регистрации "автоматично", вместо участниците; б) получаване на повече от една регистрация от едно лице; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от Играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.